کنسرو

eggplant caneggplant can
beans canbeans can
beans&m canbeans&m can
macaroni canmacaroni can
peas canpeas can
corn cancorn can
نام محصول
وزن (گرم)
تعداد در بسته/شیرینک
خوراک بادمجان
500
12
کنسرو لوبیا
500
12
کنسرو لوبیا و قارچ
500
12
کنسرو مایه ماکارونی
500
12
کنسرو نخود فرنگی
500
12
کنسرو ذرت
500
12