سس مایونز

5353
5454
5555
5656
5757
5858
5959
6060
نام محصول
وزن (گرم)
تعداد در بسته/شیرینک
مایونز تک نفره
200
مایونز پت لایت
500
12
مایونز پت لایت
1000
9
مایونز پت معمولی
500
12
مایونز پت معمولی
1000
9
نام محصول
وزن (کیلوگرم)
مایونز معمولی
7.5
مایونز لایت
7.5
مایونز مخصوص
7.5

سس کچاپ

6262
6161
6363
6565
6666
7070
نام محصول
وزن (گرم)
تعداد در بسته/شیرینک
کچاپ تک نفره
200
کچاپ تک نفره تند
200
هات سس پت
250
20
هات سس با طعم سیر و دود
250
20