سس مایونز

5353
5454
5555
5656
5757
5858
5959
6060
نام محصول
وزن
تعداد در بسته/شیرینک
مایونز تک نفره
مایونز کم چرب
مایونز پرچرب

سس کچاپ

6262
6161
6363
6565
6666
7070
نام محصول
وزن
تعداد در بسته/شیرینک
کچاپ تک نفره
کچاپ
کچاپ تند