زیتون

OvOv
OSVOSV
OMOM
O1O1
نام محصول
وزن (گرم)
تعداد در بسته/شیرینک
زیتون شور شیشه رویال
1000
12
زیتون شور شیشه سوپرویژه
1000
12
زیتون شور شیشه ویژه
1000
12
زیتون شیشه ممتاز
1000
12
زیتون شیشه درجه یک
1000
12
نام محصول
وزن (کیلوگرم)
زیتون شور پت سوپرویژه
10
زیتون شور پت ویژه
10
زیتون پت ممتاز
10
زیتون پت درجه یک
10