زیتون

1212
1313
1414
1515
نام محصول
وزن
تعداد در بسته/شیرینک
زیتون ویژه
زیتون سوپر ویژه
زیتون ممتاز
زیتون درجه یک