خیارشور

خیارشور
11
22
33
1010
44
88
77
55
99
66
1111
نام محصول
وزن خالص
وزن ناخالص
تعداد در بسته/شیرینک
خیارشور ممتاز
خیارشور ویژه
خیارشور درجه یک