1717
1818
1919
2020
2121
2222
2323
2424
44
نام محصول
وزن (گرم)
تعداد در بسته/شیرینک
ترشی سیر شیشه (سیر گل)
1000
12
ترشی سیر مروارید شیشه
1000
12
ترشی سیر مروارید شیشه
750
12
ترشی موسیر شیشه
1000
12
ترشی فلفل شیشه
1000
12
ترشی فلفل هالوپینو شیشه
720
12
ترشی مخلوط ریز شیشه
1000
12
ترشی مخلوط لقمه شیشه
1000
12
ترشی لیته مخلوط شیشه
1000
12
ترشی بندری شیشه
1000
12
نام محصول
وزن (کیلوگرم)
ترشی مخلوط لقمه حلب
17
ترشی مخلوط لقمه پت
10
ترشی سیر مروارید پت ممتاز
10