زیتون ها

زیتون شور ممتاز درجه یک نمکین
زیتون شور ممتاز درجه یک نمکین